ΕΥΑΓΓΈΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΉΣ

Μεγάλη Πέμπτη με τα 12 Ευαγγέλια. Οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα σε όλη τη χώρα, σε κάθε Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Μεγάλη Πέμπτη, η ιερή μέρα κατά την οποία εορτάζεται ο Μυστικός Δείπνος του Ιησού Χριστού με τους 12 Αποστόλους, ο Ιερός Νιπτήρας, η υπερφυά προσευχή και η προδοσία αυτή.

Το Ευαγγέλιο Κυριακής 10 Μαρτίου 2019. Ανάμνηση της από του Παραδείσου Εξορίας του Πρωτρόπλαστου Αδάμ και Κυριακή της Τυρινής. Εορτή της Ορθοδοξίας: Ο Άγιος Κοδράτος ο εν Κορίνθω και των συν αυτώ πέντε Μαρτύρων (Ανεκτός, Παύλος, Διονύσιος, Κυπριανός και Κρήσκης). Η Η Οσία Αναστασία η Πατρικία. Ο Άγιος Μαρκιανός ο Νεομάρτυρας. Κατά Ματθαίο: Η...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής 24 Φεβρουαρίου 2019. Κυριακής ΙΖ' Λουκά και Κυριακή του Ασώτου. Εορτή της Ορθοδοξίας: Η Μνήμη της Εύρεσης Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη. Κατά Λουκά: Η παραβολή του άσωτου γιου. Ευαγγελικό απόσπασμα ημέρας από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγασεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυΐδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. Ὁ δὲ...

Κυριακή μετά τα Φώτα
Το Ευαγγέλιο της Κυριακής,η απόδοσή του στην νεοελληνική.Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο
Κεφ. 4, χωρία 12 έως 17
Μετά από τη Βάπτισή του ο Κύριος άρχισε το δημόσιο έργο του. Ήταν το κήρυγμα για τη Βασιλεία του Θεού. Με τη Βάπτισή του ο Χριστός μας φανέρωσε πως είναι ο αγαπητός Υιός του Θεού. Συνάμα...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 6 Ιανουαρίου 2019. Θεοφάνεια. Κατά Ματθαίο: Το βάπτισμα του Ιησού. Ευαγγελικό απόσπασμα ημέρας από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.
Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Γ' (3) 13-17
ὁ δὲ ᾿Ιωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;
ὁ δὲ ᾿Ιωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ...

Ευαγγελική περικοπή και ερμηνεία Κυριακής 16/12/2018 Των αγίων προπατόρων Λουκ ιδ΄16-24, Ματθ. κβ΄ 14 ---------------------------------------------------------------------------------------- 16 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· 17 καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις·...