Η Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Φανάρι

Μεθ᾿ ἱεροπρεπείας καί τῆς εἰθισμένης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τῷ σεπτῷ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρῳ, τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίᾳ, ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, τό Σάββατον, 16ην Μαρτίου, ἐτέλεσεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τήν Ἀκολουθίαν εἰς ἀρχάριον ρασο-φοροῦντα εἰς τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Νικηφόρον καί ἐχορο-στάτησεν ἐν αὐτῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν συμπρο-σηυχήθησαν οἱ Σεβ. Συνοδικοί ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, οἱ Μητροπο-λῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπό-στολος, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Χριστουπό-λεως κ. Μακάριος καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὅμιλος νέων ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σιγκαπούρης, Καθηγηταί καί μαθηταί ἐκ τοῦ Μουσικοῦ Λυκείου Καβάλας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Κακάρα, Διευθυντοῦ, μέλη τοῦ Μικρασιατικοῦ Συλλόγου Βουναίνων Λαρίσης «Ἡ καθ' ἡμᾶς Ἀνατολή», μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Ἀθαναηλίδην, Ἐπιχειρηματίαν, μέλη τοῦ Προσκυνηματικοῦ καί Ὀρειβατικοῦ Συλλόγου καί τῆς Συμβουλευτικῆς Ὑποστηρίξεως Ἐθισμένων «Ἡ Μεταμόρφωσις», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχι-μανδρίτου κ. Μακαρίου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Πατρι-αρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, καί πιστοί ἐκ Καβάλας καί ἐντεῦθεν.

Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Πουρνάραν, ἐξ Ἑλβετίας, ὅν καί συνεχάρη διά τήν ἐν γένει φιλογενῆ του δρᾶσιν, καθώς οὗτος τυγχάνει ἐνεργόν μέλος τῆς ἑλληνορ-θοδόξου παροικίας τῆς Γενεύης, ἐπιδεικνύων ζωηρόν ἐνδια-φέρον διά τήν ζωήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, στηρίζων τό ἔργον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἑλβετί-ας καί τήν ποικιλότροπον διορθόδοξον καί διαχριστιανικήν διακονίαν τοῦ ἐν Σαμπεζύ Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκου-μενικοῦ Πατριαρχείου. Κατά τάς νουθετηρίους προσρήσεις Του πρός τόν κ. Πουρνάραν περί τῆς εὐθύνης τῆς νέας αὐτοῦ διακονίας, ὁ Παναγιώτατος ἐτόνισε, μεταξύ ἄλλων, ὅτι ἡ οἰκονομική ἀνάπτυξις ἀποτελεῖ πραγματικήν πρόοδον, μόνον ὅταν συμβαδίζῃ μέ τόν σεβασμόν καί τήν καλλιέργειαν τῶν πνευματικῶν καί τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν.

Ὁ νέος Ἄρχων, οἰκονομολόγος καί ὑψηλόβαθμος τραπεζί-της, ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν τῆς χειροθεσίας, καί μάλιστα ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσίν εἰς τό σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, καί δή κατά τήν ἑορτήν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, διαβεβαιώσας διά τήν ἀμέριστον συμπαράστασίν του εἰς τό ἐκκλησιαστικόν ἔργον τῆς ἐν Ἑλβετίᾳ τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἐκεῖσε Ὀρθοδόξου Κέντρου.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, 17ην τ. μ., ὁ Πατριάρχης ἡμῶν προεξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουρ-γίας συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέ-ροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Γερμανίας κ. Αὐγουστί-νου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Τορόντο κ. Σωτηρίου, Ἀνέων κ. Μακαρίου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλοχίου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου καί Σύμης κ. Χρυσοστόμου, καθ' ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Νικηφόρου, ὑποψηφίου Διδάκτορος τοῦ Πανεπιστήμιου τοῦ Cardiff, μετονομάσας αὐτόν εἰς Ἀέτιον, πρός τιμήν τοῦ Ἀρχιδιακόνου Κωνσταντινουπόλεως καί Νοταρίου Ἀετίου, διακριθέντος ἐπί Φλαβιανοῦ καί Ἀνατολίου περί τά μέσα τοῦ 5ου αἰῶνος, ἰδιαιτέρως δέ κατά τήν ἐν Χαλκηδόνι συγκληθεῖσαν ἐν ἔτει 451 Δ' Οἰκουμενικήν Σύνοδον, ἔνθα, καίτοι μόνον Διάκονος, ἐπρωτοστάτησεν εἰς τήν ἐπίσημον προβολήν καί κατοχύρωσιν τῆς ἰδιαζούσης θέσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινου-πόλεως ἔναντι τῶν ἀντιφρονούντων Λεγάτων τοῦ Πάπα.

Πρό τῆς χειροτονίας, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε πατρικῶς τόν νέον κληρικόν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἀπόφοι-τον τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-λονίκης καί τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Νέας Ὑόρκης, ὡς καί τοῦ Θεολογικοῦ Σεμιναρίου τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου, ηὐχήθη αὐτῷ πιστήν καί εὔορκον διακονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ὑπέδειξεν αὐτῷ ὅπως μιμηθῇ τό ἦθος καί τό μαχητικόν φρόνημα τοῦ ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἀγωνι-σαμένου Ἀρχιδιακόνου Κωνσταντινουπόλεως Ἀετίου, διακρι-θέντος διά τήν προάσπισιν τῶν δικαίων καί προνομιῶν τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς τοῦ πρώτου ἐν τῷ συστήματι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Θρόνου.

Ὁ νεοχειροτονηθείς διάκονος κ. Ἀέτιος ἐξέφρασε διά καταλλήλου προσλαλιᾶς τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός τόν Παναγιώτατον, ἐκζητήσας τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τῇ εἰσόδῳ του εἰς τόν κληρικόν στῖβον.

Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθη-δῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμος Ἀντιπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῡ Πατριαρχείου παρά τῇ ἐν Γενεύῃ ἕδρᾳ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Γενικόν Γραμματέα τῆς Ἀδελφότητος Ἀρχόντων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», Ἐντιμολ. Καθηγητήν κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωσταντῆν, ἐκπρόσωπον αὐτῆς, ὁ Ἐξοχ. κ. Μᾶρκος Μπόλαρης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐκπροσωπῶν τήν ἔντιμον Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν, ὁ Ἐξοχ. κ. Πέτρος Μαυροειδῆς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βιργινίας, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά συνεργατῶν αὐτῆς, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα,Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων καί προσκυνηταί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης μετά τῶν συλλει-τουργησάντων Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων ἀνέγνω τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν μακαρίων ψυχῶν πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ.

Εἶτα ἐγένετο ἡ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου, ἐν πομπῇ, μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, καί ἡ ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου εὐλογία τοῦ ἐκκλησιάσματος. Ἡ τελετή ἔληξεν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Παρεκκλησίῳ διά τοῦ πολυχρονισμοῦ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.

Οἱ ἐπίσημοι παρεκάθησαν μετά ταῦτα εἰς τήν ἑόρτιον Πατριαρχικήν Τράπεζαν.