Το Ευαγγέλιο της Κυριακής μετά τα Φώτα

Κυριακή μετά τα Φώτα


Το Ευαγγέλιο της Κυριακής,

η απόδοσή του στην νεοελληνική.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο
Κεφ. 4, χωρία 12 έως 17


Μετά από τη Βάπτισή του ο Κύριος άρχισε το δημόσιο έργο του. Ήταν το κήρυγμα για τη Βασιλεία του Θεού. Με τη Βάπτισή του ο Χριστός μας φανέρωσε πως είναι ο αγαπητός Υιός του Θεού. Συνάμα μας αποκάλυψε πως είναι και ο πραγματικός αδελφός μας. Με το κήρυγμα του ο Κύριος μας καλεί να μετανοήσουμε. 

το Ευαγγέλιο 

῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστός ἐγκαθίσταται εἰς την Καπερναούμ τῆς Γαλιλαίας

«Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, Ακούσας Ἰησούς οτι Ἰωάννης παρεδόθη, ανεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ καταλιπών την Ναζαρετ ἐλθὼν κατώκησεν εἰς Καπερναούμ την παραθαλασσίαν εν όριοις Ζαβουλών καὶ Νεφθαλείμ. ίνα πληρωθή τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιὰ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν μετανοεῖτε· ἤγγικεν γὰρ ἢ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». 

ΑΠΟΔΟΣΗ Εκείνο τον καιρό, όταν άκουσε ο Ιησούς πώς ο Ιωάννης παραδόθηκε έφυγε και πήγε στη Γαλιλαία. Και αφήνοντας τη Ναζαρέτ, ήλθε και κατοίκησε στην Καπερναούμ πού ήταν κοντά στη θάλασσα, στα σύνορα πού κατοικούσαν οι φυλές Ζαβουλών και Νεφθαλείμ για να πραγματοποιηθεί εκείνο πού είπε ο θεός με το στόμα του προφήτη Ησαΐα.
Η γη Ζαβουλών και η γη του Νεφθαλείμ, στο δρόμο κατά τη θάλασσα πέρα από τον Ιορδάνη, η Γαλιλαία πού την κατοικούν τα έθνη· ό λαός πού κάθεται στο σκοτάδι είδε μεγάλο φως και σε κείνους πού κάθονται στη χώρα και στη σκιά του θανάτου φως φανερώθηκε γι' αυτούς.
Από τότε άρχισε ο Ιησούς να κηρύττει και να λέγει· Μετανοείτε· γιατί πλησιάζει η βασιλεία των ουρανών.