Ευαγγέλιο των Θεοφανείων

Spread the love

Αύριο η εκκλησία μας γιορτάζει μία από τις μεγάλες εορτές της ορθοδοξία μας. τη βάπτιση του κυρίου στον Ιορδάνη ποταμό αγαπητοί μου αδελφοί, το Ευαγγέλιο των θεοφανείων.

ο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα των Αγίων Θεοφανείων (Ματθ. γ´ 13-17) – Η βάφτιση του Ιησού Χριστού

Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων 06-01-2018

Τότε παραγίνεται ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδάνην πρὸς τὸν ᾿Ιωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ. ὁ δὲ ᾿Ιωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με; ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν· καὶ βαπτισθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν· καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων

Tότε έρχεται ο Iησούς από τη Γαλιλαία στον Iορδάνη, εκεί που ήταν ο Iωάννης, για να βαφτιστεί από αυτόν. Mα ο Iωάννης τον εμπόδιζε λέγοντας: Eγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από σένα κι έρχεσαι εσύ σε εμένα; Tου αποκρίθηκε τότε ο Iησούς: Mην επιμένεις τώρα, γιατί το σωστό για μας είναι με τον τρόπο αυτό να εκπληρώσουμε όλο το νόμο. Tότε σταμάτησε να τον εμποδίζει. Bαφτίστηκε, λοιπόν, ο Iησούς και βγήκε αμέσως από το νερό. Ξαφνικά τότε, οι ουρανοί ανοίχτηκαν γι’ αυτόν και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστέρι και να έρχεται πάνω του. Kι ακούστηκε μια φωνή από τους ουρανούς, που έλεγε: Aυτός είναι ο Γιος μου ο αγαπητός, μέσω του οποίου εκδήλωσα την εύνοιά μου!